Tag Archives: Theory of International Politics

#264 – Quản lý các vấn đề quốc tế

Nguồn: Kenneth N. Waltz (1979). Theory of International Politics (Chapter 9) (Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co.), pp. 194-210. Biên dịch: Nguyễn Thị Ngân Giang & Nguyễn Lương Đức | Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Như Thanh Bài liên quan: Các chương khác … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lý thuyết QHQT | Tagged , , , , | Leave a comment

#263 – Nguyên nhân cấu trúc và tác động quân sự

Nguồn: Kenneth N. Waltz (1979). Theory of International Politics (Chapter 8) (Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co.), pp. 161-193. Biên dịch: Trần Thanh Tùng & Nguyễn Ngọc Dũng | Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Như Thanh Bài liên quan: Các chương khác của cuốn … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lý thuyết QHQT | Tagged , , , , | Leave a comment

#262 – Nguyên nhân hệ thống và tác động kinh tế

Nguồn: Kenneth N. Waltz (1979). Theory of International Politics (Chapter 7) (Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co.), pp. 129-160. Biên dịch: Nguyễn Hoàng Như Thanh, Nguyễn Đỗ Thảo Đan, Hồ Phan Anh | Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Như Thanh Bài liên quan: … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lý thuyết QHQT | Tagged , , , , | Leave a comment

#208 – Các cấu trúc chính trị

Nguồn: Kenneth N. Waltz (1979). “Political Structures” (Chapter 5) in K. N. Waltz, Theory of International Politics (Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co.), pp. 79-101. Biên dịch và Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Như Thanh Bài liên quan: Các chương khác của cuốn … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lý thuyết QHQT, Phương pháp NCKH | Tagged , , | Leave a comment

#165 – Lý thuyết giản lược và lý thuyết hệ thống

Nguồn: Kenneth N. Waltz (1979). “Reductionist and Systemic Theories” (Chapter 4) in K. N. Waltz, Theory of International Politics (Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co.), pp. 60-78. Biên dịch và Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Như Thanh Bài liên quan: Các chương khác … Continue reading

Posted in Biên dịch, Kinh điển, Lý thuyết QHQT, Phương pháp NCKH | Tagged , , | Leave a comment

#134 – Cách tiếp cận hệ thống và các lý thuyết

Nguồn: Kenneth N. Waltz (1979). “Systemic Approaches and Theories” (Chapter 3) in K. N. Waltz, Theory of International Politics (Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co.), pp. 38-59. Biên dịch: Nguyễn Việt Vân Anh | Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Như Thanh Bài liên … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lý thuyết QHQT, Phương pháp NCKH | Tagged , , , | Leave a comment

#113 – Lý thuyết giản lược

Nguồn: Kenneth N. Waltz (1979). “Reductionist Theories” (Chapter 2) in K. N. Waltz, Theory of International Politics (Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co.), pp. 18-37. Biên dịch: Trần Xuân Thủy | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các chương khác … Continue reading

Posted in Biên dịch, Kinh điển, Kinh tế chính trị quốc tế, Phương pháp NCKH | Tagged , , , | Leave a comment

#69 – Cấu trúc vô chính phủ và cân bằng quyền lực

Nguồn: Kenneth N. Waltz (1979). “Anarchic Orders and Balances of Power” (Chapter 6) in K. N. Waltz,Theory of International Politics (Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co.), pp. 102-128. Biên dịch: Phạm Trang Nhung | Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Như Thanh Chúng ta … Continue reading

Posted in Biên dịch, Kinh điển, Lý thuyết QHQT, Phương pháp NCKH | Tagged , , , | 4 Comments

#22 – Quy luật và Lý thuyết

Nguồn: Waltz, Kenneth N. (1979). “Laws and Theories” (Chapter 1) in K. N. Waltz, Theory of International Politics (Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co.), pp. 1-17. Biên dịch: Nguyễn Hướng Đạo | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp, Nguyễn Võ Dân Sinh … Continue reading

Posted in Biên dịch, Kinh điển, Lý thuyết QHQT, Phương pháp NCKH | Tagged , , , , | Leave a comment