Tag Archives: Giáp Văn Dương

#110 – Sức mạnh mềm và chính sách đối ngoại Hoa Kỳ

Nguồn: Joseph S. Nye (2004). “Soft Power and American Foreign Policy” (Chapter 5) in J.S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: PublicAffairs), pp. 127-148. Biên dịch: Lê Vĩnh Triển | Hiệu đính: Giáp Văn Dương Bài liên … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ, Phân tích CSĐN | Tagged , , , , , , | Leave a comment

#30 – Thực thi sức mạnh mềm

Nguồn: Joseph S. Nye (2004). “Wielding Soft Power” (Chapter 4) in J.S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: PublicAffairs), pp. 99-126. Biên dịch: Lê Vĩnh Trương | Hiệu đính: Giáp Văn Dương Các chính phủ sử dụng … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ | Tagged , , , , , | 2 Comments